Mengenal Thaharah dalam Islam

Syarat sahnya shalat adalah bersuci dengan menghilangkan hadast kecil maupun hadast besar serta najis yang dibersihkan menggunakan air, tanah maupun debu yang suci.
Mengenal Thaharah Dalam Islam

Pengertian :
Hadats       : Suatu sifat yang tidak tampak yang menjadi sebab tidak sahnya suatu ibadah.
Najis         : Suatu yang dipandang kotor oleh Agama dan harus disucikan terlebih dahulu untuk
                    syarat sahnya ibadah.

Bersuci dari hadast : Yaitu membersihkan badan dengan cara berwudhu' tayammum ataupun mandi wajib.

Bersuci dari najis yaitu membersihkan badan, pakaian dan tempat dengan menggunakan air atau benda lain yang di perbolehkan. Termasuk dalam thaharah ini adalah istinja yaitu membersihkan jalan keluarnya najis dengan menggunakan air.

Istimar yaitu membersihkan jalan keluarnya najis menggunakan batu, kayu, kertas, kain, dan benda-benda yang asalnya suci.

Kaidah :
Setiap benda yang kotor belum tentu najis, seperti debu dan tanah ketika melekat pada suatu benda akan menyebabkan benda tersebut menjadi kotor, akan tetapi kita disyari'atkan bersuci menggunakan debu atau tanah ketika bertayamum.

Setiap yang dihukumi najis sudah tentu ia kotor dalam pengertian secara kenyataan atau bentuknya sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at seperti liu, kulit dan daging anjing.

Jenis Hadats dan Cara Mensucikannya
1. Hadats kecil cara mensucikannya dengan cara berwudhu' atau tayammum .
2. Hadats Besar, cara mensucikannya dengan cara mandi wajib

Jenis Najis dan Cara Mensucikannya :
  • Najis Mukhaffafah najis yang kadarnya ringan seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali minum ASI. Maka cara mensucikannya adalah dengan memercikkan tempat yang terkena najis dengan air
  • Najis Mutawashittah, artinya najis yang kadarnya sedang seperti bangkai, air kencing, tinja dan lainnya. Cara mensucikan dengan mengalirkan air ketempat yang terkena najis tersebut. dan menghilangkannya dari tubuh kita.
  • Najis Mughalazah artinya najis yang kadarnya berat, seperti jilatan anjing, cara mensucikannya dengan dibasauh 7 kali salah satunya dengan dicampur tanah.
Itulah sedikit materi tentang Thaharah, akan kita sambung pada artikel berikutnya, terimakasih.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form